ΦΕΚ 1442 Β/14-6-2013 ΕΚΚΧΟ εξαιρούμενες αδειοδότησης

Γενική Συζήτηση Θεμάτων του που αφορούν το δίκτυό μας
Post Reply
User avatar
neoplan
Pentium IV
Posts: 1058
Joined: Mon Oct 08, 2007 10:55 pm
PWMN Wind Node ID: 188

ΦΕΚ 1442 Β/14-6-2013 ΕΚΚΧΟ εξαιρούμενες αδειοδότησης

Post by neoplan »

Αναδημοσίευση από http://www.awmn.net/showthread.php?t=38530

Αριθμ. 27217/505/13 (ΦΕΚ 1442 Β/14-6-2013) : Εγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης, εξαιρούμενες από την αδειοδότηση σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012.

ΟΙ ANAΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α΄/10.4.2012) και ιδίως το άρθρο 30, παρ. 23 αυτού, καθώς και την παράγραφο 8 του άρθρου 30 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 1, την περίπτωση λα΄ του άρθρου 12 και την παρ. 1 του άρθρου 30,
2. το Ν. 2801/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 46) όπως ισχύει, ιδίως το άρθρο 1,
3. το Π.Δ. 44/2002 «Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός και αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσης των εξοπλισμών αυτών. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 Μαρτίου 1999» (ΦΕΚ Α΄ 44),
4. το Π.Δ. 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Α΄ 263), όπως ισχύει,
5. το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» και το Π.Δ. 86/ 2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α΄/22.6.2012),
6. την υπ’ αριθμ. 48263/959/2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης, εξαιρούμενες από την αδειοδότηση σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012» (ΦΕΚ 2997/Β΄/12.11.2012),
7. την υπ’ αριθμ. 42800/2012 κοινή απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Χάρτης Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυ-εκπομπής Τηλεοπτικού Σήματος» (ΦΕΚ 2704/Β΄/5.10.2012), όπως ισχύει,
8. την υπ’ αριθμ. Οικ. 20490/525/2.5.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Μεταφορών Επικοινωνιών «Έγκριση Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ)» (ΦΕΚ 1444/Β΄/2.5.2012), όπως ισχύει,
9. την υπ’ αριθμ. 53571/3839/2000 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα Προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά» (ΦΕΚ 1105/ Β΄/6.9.2000), όπως ισχύει,
10. την υπ’ αριθμ. Υ43 απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρου Καλογιάννη» (ΦΕΚ 2094/Β΄/6.7.2012),
11. την υπ’ αριθμ. Υ46 απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη» (ΦΕΚ 2101/Β΄/9.7.2012),
12. την υπ’ αριθμ. Δ3/Δ/35694/6190/2000 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Προστασία των Αεροπορικών Εγκαταστάσεων από τον κίνδυνο της ανάπτυξης κατασκευών - εμποδίων γύρω από αυτές καθώς και της Αεροπλοΐας εκ των υπερυψηλών ανά τη χώρα κατασκευών» (ΦΕΚ 1133/Β΄/11.9.2000), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΜΕ/ΥΠΑ/Δ3/Δ/3271/781/2009 (ΦΕΚ 191/Β΄/5.2.2009) απόφαση,
13. την υπ’ αριθμ. 38200/1136 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου» (ΦΕΚ 1969/Β΄/2.9.2011) όπως ισχύει, ιδίως το άρθρο 26,
14. την ΑΠ 624/216 απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. «Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων» (ΦΕΚ 2512/Β/7.11.2011), όπως ισχύει,
15. την υπ’ αριθμ. 685/11/12.3.2013 απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. «Υποβολή εισήγησης προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 48263/959/2012 κοινής υπουργικής απόφασης “Εγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης, εξαιρούμενες από την αδειοδότηση σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012”»,
16. το γεγονός ότι η αδειοδότηση κατασκευών κεραιών ακολουθεί την εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής και λήψης και τη συμμόρφωση με τις διατάξεις για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, αλλά και την παροχή σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σχετικά με την ασφάλεια της αεροπλοΐας,
17. το γεγονός ότι στην υπ’ αριθμ. Δ3/Δ/35694/6190 υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΜΕ/ΥΠΑ/Δ3/Δ/3271/781/27.1.2009 απόφαση, απαριθμούνται οι περιπτώσεις στις οποίες κάποιες τεχνικές κατασκευές δύναται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της αεροπλοΐας και ως εκ τούτου για την εγκατάσταση τους καθιερώνεται η υποχρέωση γνωμάτευσης της Υπηρεσίας Πολιτική Αεροπορίας,
18. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,
19. την ανάγκη καθορισμού των κατηγοριών, των όρων, των προϋποθέσεων, τεχνικών χαρακτηριστικών και προδιαγραφών λειτουργίας των κατασκευών κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Γενικές αρχές
1. Οι εγκαταστάσεις κατασκευών κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης (Ε.Κ.Κ.Χ.Ο.) που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης του άρθρου 1 του Ν. 2801/2000 και του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012 όπως ισχύουν, με την προϋπόθεση τήρησης όλων των διατάξεων της παρούσας απόφασης.
2. Οι εν λόγω κατασκευές εγκαθίστανται χωρίς να απαιτείται προηγουμένως περιβαλλοντική αδειοδότηση ή η λήψη οποιασδήποτε έγκρισης ή άδειας από τις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες, με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας που ισχύει για προστατευόμενες περιοχές, αεροδρόμια και αεροπορικές εγκαταστάσεις, παραδοσιακούς οικισμούς, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και ακίνητα μνημεία.
3. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν εφαρμόζονται για Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. που τοποθετούνται σε κατασκευές κεραιών οι οποίες δεν εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης του άρθρου 1 του Ν. 2801/2000 και του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012 όπως ισχύουν.

Άρθρο 2
Ορισμοί
1. Κατασκευή Κεραίας: Το σύστημα των κεραιών εκπομπής και λήψης ραδιοσημάτων μετά των κατασκευών στήριξης τους, εξαρτημάτων και παρελκομένων. Τα παθητικά κάτοπτρα ανάκλασης ραδιοσημάτων θεωρούνται επίσης ως κατασκευές κεραίας. Στο ύψος της κατασκευής κεραίας περιλαμβάνεται και ο φωτισμός ασφαλείας ή/και το αλεξικέραυνο.
2. Σταθμός: Ένας ή περισσότεροι πομποί ή δέκτες ή συνδυασμός πομπών και δεκτών μετά των πρόσθετων συσκευών, που είναι αναγκαίοι σε ορισμένη θέση για τη διεξαγωγή (διενέργεια) συγκεκριμένης υπηρεσίας, ραδιοεπικοινωνίας ή για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας. Κάθε σταθμός χαρακτηρίζεται από το είδος της υπηρεσίας στην οποία συμμετέχει και από το αν είναι μόνιμος ή προσωρινός.
3. Εγκαταστάσεις κατασκευών κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης (Ε.Κ.Κ.Χ.Ο.): Εγκαταστάσεις κατασκευών κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής και περιβαλλοντικής όχλησης με τα απαραίτητα για την λειτουργία τους παρελκόμενα και τον σχετικό ραδιοεξοπλισμό, μικρού βάρους και μικρών διαστάσεων, των οποίων η συνολική ενεργός ισοτρο-πική ακτινοβολούμενη ισχύς (eirp) δεν υπερβαίνει τα 164 W ή, ειδικά για τις μικροκυματικές ζεύξεις και τους δορυφορικούς σταθμούς τύπου VSAT, η ισχύς εισόδου στην κεραία δεν υπερβαίνει το 1W και 2W αντίστοιχα.
4. Μικροκυψέλη: Κυψέλη ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως ορίζεται στα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI).
5. Κεραιοσύστημα Μικροκυψέλης: Κεραιοσυστήματα αποτελούμενα από τα εξής στοιχεία:
• Ενεργά στοιχεία εκπομπής ή/και λήψης ραδιοση-μάτων, που χρησιμοποιούνται για τη ραδιοκάλυψη της μικροκυψέλης και
• Τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την τροφοδοσία του κεραιοσυστήματος που χρησιμοποιούνται για την συμπληρωματική ραδιοκάλυψη κυψελοειδούς δικτύου παροχής δημόσιων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
6. Αναμεταδότης δημοσίων ηλεκτρονικών επικοινωνιών: Διάταξη που αποτελείται από ενεργά και παθητικά στοιχεία εκπομπής ή/και λήψης ραδιοσημάτων και εγκαθίσταται με σκοπό την αναμετάδοση ή/και ενίσχυση σήματος. Οι αναμεταδότες λειτουργούν σε συχνότητες που έχουν απονεμηθεί για την παροχή δημοσίων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
7. Ραδιοερασιτεχνικός επαναλήπτης, αναμεταδότης και ραδιοφάρος
i. Επαναλήπτης: Μη επανδρωμένος σταθμός της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη που λειτουργεί σε μόνιμη ή προσωρινή βάση και που αποτελείται από έναν πομπό, έναν δέκτη, ή έναν πομποδέκτη, σύστημα φίλτρων και κεραιών και επιτρέπει την αναμετάδοση ραδιοερασιτε-χνικών εκπομπών σε συχνότητα με μικρή διαφορά από τη συχνότητα λήψεως μέσα στην ίδια περιοχή συχνοτήτων (π.χ. VHF ή UHF) με διάφορες διαμορφώσεις (mode) (αναλογικές, ψηφιακές). Λειτουργεί δε σε εκχωρημένες περιοχές συχνοτήτων της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη και στις αντίστοιχες υποζώνες για επαναλήπτες, σύμφωνα με το band plan της IARU Region I.
ii. Αναμεταδότης: Μη επανδρωμένος σταθμός της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη που λειτουργεί σε μόνιμη ή προσωρινή βάση και που αποτελείται από πομπούς, δέκτες ή/και πομποδέκτες, σύστημα φίλτρων και κεραιών και επιτρέπει την αναμετάδοση ραδιοερασιτεχνικών εκπομπών από μια περιοχή συχνοτήτων σε άλλη, (π.χ. από VHF σε UHF και αντίστροφα), με διάφορες διαμορφώσεις (αναλογικές, ψηφιακές). Λειτουργεί δε σε εκχωρημένες περιοχές συχνοτήτων της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη και στις αντίστοιχες υποζώνες για αναμεταδότες σύμφωνα με το band plan της IARU Region I.
iii. Ραδιοφάρος: Μη επανδρωμένος σταθμός της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη που λειτουργεί σε μόνιμη ή προσωρινή βάση και που αποτελείται από έναν πομπό, ή και έναν δέκτη, σύστημα φίλτρων και κεραιών και εκπέμπει μόνιμα ή σε τακτά χρονικά διαστήματα, την ταυτότητα του) με διάφορες διαμορφώσεις (αναλογικές, ψηφιακές κ.λπ.) με σκοπό τη μελέτη της διάδοσης σε διάφορες περιοχές του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος.
Λειτουργεί δε σε εκχωρημένες περιοχές συχνοτήτων της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη και στις αντίστοιχες υποζώνες για ραδιοφάρους, σύμφωνα με το band plan της IARU Region I.
8. VSAT (επίγειο δορυφορικό τερματικό με κεραία πολύ μικρού ανοίγματος): Σταθμός και κατασκευή κεραίας στη ξηρά τύπου VSAT που καλύπτει αποκλειστικά παροχή υπηρεσιών Σταθερής Δορυφορικής Υπηρεσίας.
9. Σταθμοί Συμπληρωματικής Ραδιοκάλυψης Δικτύων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής (gap fillers): Σταθμοί ραδιοεπικοινωνίας επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος, των οποίων η μέγιστη ενεργός ισοτροπικά ακτινοβολούμενη ισχύς εκπομπής (eirp) είναι χαμηλότερη από 22dBW ανά ραδιοδίαυλο. Οι σταθμοί αυτοί χρησιμοποιούνται για την συμπληρωματική ραδιο-κάλυψη ενός δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής.
10. Ιστός κατασκευής κεραίας: Κατακόρυφη δομική κατασκευή μεγαλύτερη του ενός μέτρου (1m) μήκους επί της οποίας τοποθετούνται οι κεραίες και η οποία έχει σχεδιαστεί και προορίζεται για την υποστήριξη των κεραιών εκπομπής και λήψης της κατασκευής κεραίας. Δε νοείται ως ιστός, οποιοδήποτε στοιχείο χρησιμοποιείται για να στηρίξει τις κεραίες σε αυτόν (π.χ. υποδέκτες κ.λπ.) ή σε άλλη υφιστάμενη δομική κατασκευή, ούτε οι ίδιες οι κεραίες εκπομπής λήψης με τα παρελκόμενα τους, όπως παρέχονται από τον προμηθευτή. Στο ύψος του ιστού δεν περιλαμβάνεται ο φωτισμός ασφαλείας και το αλεξικέραυνο.
11. Κάτοχος Ε.Κ.Κ.Χ.Ο.: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ιδιοκτήτης Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. ή έχει την ευθύνη Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. Για τα δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών κάτοχος της Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. θεωρείται σε κάθε περίπτωση ο πάροχος του δικτύου.
12. Τεχνικός υπεύθυνος Ε.Κ.Κ.Χ.Ο.: Ο τεχνικός που έχει τα κατά νόμο δικαιώματα και ορίζεται από τον κάτοχο Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. ως υπεύθυνος για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και την τεχνική εποπτεία λειτουργίας της Ε.Κ.Κ.Χ.Ο., σύμφωνα με την ορθή τεχνική πρακτική. Ο τεχνικός υπεύθυνος Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον κάτοχο Ε.Κ.Κ.Χ.Ο.

Άρθρο 3
Κατηγορίες Ε.Κ.Κ.Χ.Ο.
Α. Εγκαταστάσεις κατασκευών κεραιών Μικροκυψελών ή Αναμεταδοτών μικροκυψελοειδών δικτύων παροχής δημόσιων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
1. Δεν απαιτείται άδεια Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς, σύμφωνα με το Ν. 2801/2000 και το Ν. 4070/2012, για Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. που πληρούν σωρευτικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
(α) Χρησιμοποιούν κεραιοσυστήματα Μικροκυψελών ή Αναμεταδοτών μικροκυψελοειδών δικτύων και λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο σε συχνότητες που έχουν απονεμηθεί για την παροχή δημόσιων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τοποθετούνται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό,
(β) Η συνολική ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς όλων των καναλιών δεν υπερβαίνει τα 164 W eirp,
(γ) Οι κεραίες τοποθετούνται επί υφιστάμενης δομικής κατασκευής ή επί μονοσωλήνιου ιστού. Η διάμετρος του ιστού δεν υπερβαίνει τα 115 mm και το ύψος του τα τέσσερα μέτρα (4 m) από τη βάση στήριξής του. Ειδικά για τις αγροτικές ή/και Ο.Α.Α.Α.Χ. περιοχές, τα οκτώ (8) μέτρα από τη βάση στήριξής του.
(δ) Οι εξωτερικές διαστάσεις κάθε κεραίας πρέπει να είναι μέχρι 500x400x150 mm ή διαμέτρου μέχρι 300 mm ή αν είναι τύπου YAGI (ή παρόμοιου τύπου) πρέπει να έχουν μήκος μικρότερο ή ίσο από 2 m. Σε περίπτωση παγκατευθυντικής κεραίας κυλινδρικού σχήματος, το μήκος πρέπει να είναι μικρότερο των 900 mm και η διάμετρος μέχρι 50mm. Σε όλες τις περιπτώσεις το βάρος της κεραίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 8 kg.
2. Επιτρέπεται η χρήση ερμαρίου εξοπλισμού με διαστάσεις έως 900x500x600 mm και συνολικό βάρος μετά του περιεχομένου μικρότερο από τα 70 kg. Σε περίπτωση ανάρτησης επί ιστού το βάρος του ερμαρίου μετά του περιεχομένου του δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 kg.
Β. Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. για διασύνδεση σημείο προς σημείο (point-to-point link).
1. Δεν απαιτείται άδεια Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς, σύμφωνα με το Ν. 2801/2000 και το Ν. 4070/2012, για Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. που πληρούν σωρευτικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
(α) Για τις κεραίες εκπομπής/λήψης θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα: Εφόσον είναι παραβολικές ή παρόμοιου τύπου πρέπει να έχουν διάμετρο όχι μεγαλύτερη από 1,2 m ή αν είναι τύπου YAGI (ή παρόμοιου τύπου) πρέπει να έχουν μήκος μικρότερο ή ίσο από 2 m. H κεραία τοποθετείται επί υφιστάμενης δομικής κατασκευής ή επί μονοσωλήνιου ιστού. Η διάμετρος του ιστού δεν υπερβαίνει τα 115 mm και το ύψος του τα τέσσερα μέτρα (4 m) από τη βάση στήριξής του. Σε περίπτωση τοποθέτησης παραβολικής κεραίας σε πυλώνα φωτισμού, ή παρόμοια υποστηρικτική κατασκευή, η διάμετρος της δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,60 m,
(β) Περιλαμβάνει το πολύ μέχρι δύο (2) κεραίες,
(γ) Τα ηλεκτρομαγνητικά χαρακτηριστικά των κεραιών πρέπει να είναι σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 302 217-4-2, όπως ισχύει,
(δ) Η ισχύς εισόδου στην κεραία δεν υπερβαίνει το 1 W.
2. Επιτρέπεται η χρήση ερμαρίου εξοπλισμού με διαστάσεις έως 650x450x500 mm και συνολικό βάρος μετά του περιεχομένου μικρότερο από τα 40 kg. Σε περίπτωση ανάρτησης επί ιστού, το βάρος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 kg.
Γ. Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. για την παροχή υπηρεσιών Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης στο χώρο του πελάτη.
1. Δεν απαιτείται Άδεια Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000 και το Ν. 4070/2012, για Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. που πληρούν σωρευτικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
(α) Εγκαθίστανται και λειτουργούν με αποκλειστικό σκοπό την παροχή υπηρεσίας σε συνδρομητές δικτύου Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης.
(β) Η κατασκευή φέρει ένα μόνο ενεργό στοιχείο εκπομπής ή/και λήψης.
(γ) Για τις κεραίες εκπομπής/λήψης ισχύουν τα ακόλουθα: Η μεγαλύτερη διάσταση δεν υπερβαίνει το 0,6 m και τοποθετούνται επί υφιστάμενης δομικής κατασκευής ή επί μονοσωλήνιου ιστού. Η διάμετρος του ιστού δεν υπερβαίνει τα 115mm και το ύψος του τα τέσσερα μέτρα (4m) από τη βάση στήριξής του.
(δ) Η συνολική ενεργός ισοτροπική ακτινοβολούμενη ισχύς δεν υπερβαίνει τα 164W eirp.
2. Επιτρέπεται η χρήση ερμαρίου εξοπλισμού με διαστάσεις έως 650x450x450 mm και συνολικό βάρος μετά του περιεχομένου μικρότερο από τα 20 kg. Σε περίπτωση ανάρτησης επί ιστού, το βάρος του ερμαρίου μετά του περιεχομένου του δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 kg.
Δ. Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. για την κάλυψη αναγκών παροχής Καθολικής Υπηρεσίας.
1. Δεν απαιτείται Άδεια Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000 και το Ν. 4070/2012, για Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. που πληρούν σωρευτικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
(α) Συνιστούν εξοπλισμό δικτύου Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης (point-to-multipoint) για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στα πλαίσια των υποχρεώσεων του παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας.
(β) Η μεγαλύτερη διάσταση των κεραιών εκπομπής/ λήψης δεν υπερβαίνει το 0,6 m.
(γ) Είναι τοποθετημένες επί μονοσωλήνιου ή ξύλινου ιστού διαμέτρου μέχρι 250 mm και ύψους μέχρι 6m εγκατεστημένου στο έδαφος. Τα ενεργά στοιχεία τοποθετούνται σε ύψος μεγαλύτερο των 4 m από τη βάση στήριξης του ιστού.
(δ) Σε κάθε περίπτωση, η συνολική ενεργός ισοτροπική ακτινοβολούμενη ισχύς δεν υπερβαίνει τα 164 W eirp.
2. Επιτρέπεται η χρήση ερμαρίου εξοπλισμού με διαστάσεις έως 650x400x400 mm και συνολικό βάρος μετά του περιεχομένου μικρότερο από τα 20 kg. Σε περίπτωση ανάρτησης επί ιστού, το βάρος του ερμαρίου μετά του περιεχομένου του δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 kg.
Ε. Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. μικρής εμβέλειας στις ζώνες 2400-2483,5 MHz και 5470-5725 MHz.
1. Δεν απαιτείται Άδεια Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000 και το Ν. 4070/2012, για Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. που πληρούν σωρευτικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
(α) Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως συστήματα ασύρματης πρόσβασης συμπεριλαμβανομένων των τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN) σε συμφωνία με τις διατάξεις του Π.Δ. 44/2002 «Ραδιοεξο-πλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός και αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσης των εξοπλισμών αυτών. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 1999» (ΦΕΚ 44/ Α΄/2002) και τις αποφάσεις της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2005/513/ΕΚ και 2006/771/ΕΚ όπως εκάστοτε ισχύουν.
(β) Η συνολική ενεργός ισοτροπική ακτινοβολούμενη ισχύς (eirp) δεν υπερβαίνει τα 100mW στη ζώνη 2400-2483,5 MHz, και το 1W στη ζώνη 5470 - 5725 MHz. Στην ισχύ αυτή συνυπολογίζεται η ισχύς εξόδου του πομπού και το κέρδος της κεραίας.
(γ) Υπάρχουν μέχρι τέσσερα (4) ενεργά στοιχεία εκπομπής ή/ και λήψης.
(δ) Οι κεραίες τοποθετούνται επί υφιστάμενης δομικής κατασκευής ή επί μονοσωλήνιου ιστού. Η διάμετρος του ιστού δεν υπερβαίνει τα 115 mm και το ύψος του τα τέσσερα μέτρα (4 m) από τη βάση στήριξής του.
2. Επιτρέπεται η χρήση ερμαρίου εξοπλισμού με διαστάσεις έως 400x400x350 mm και συνολικό βάρος μετά του περιεχομένου μικρότερο από τα 10 kg. Σε περίπτω-
ση ανάρτησης επί ιστού το βάρος του ερμαρίου μετά του περιεχομένου του δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 kg. ΣΤ. Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. για πειραματικούς σκοπούς.
1. Δεν απαιτείται Άδεια Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000 και το Ν. 4070/2012, για Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. που πληρούν σωρευτικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
(α) Χρησιμοποιούνται για πειραματικούς σκοπούς.
(β) Λειτουργούν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που έχουν χορηγηθεί ή προκειμένου περί χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για τις οποίες δεν απαιτείται χορήγηση δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων οι Σταθμοί λειτουργούν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τις ραδιοσυχνότητες αυτές βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
(γ) Σε κάθε περίπτωση, η συνολική ενεργός ακτινο-βολούμενη ισχύς όλων των καναλιών δεν υπερβαίνει τα 164 W eirp.
(δ) Οι κεραίες τοποθετούνται επί υφιστάμενης δομικής κατασκευής ή επί μονοσωλήνιου ιστού. Η διάμετρος του ιστού δεν υπερβαίνει τα 115 mm και το ύψος του τα τέσσερα μέτρα (4 m) από τη βάση στήριξής του.
2. Επιτρέπεται η χρήση ερμαρίου εξοπλισμού με διαστάσεις έως 400x400x350 mm και συνολικό βάρος μετά του περιεχομένου μικρότερο από τα 10 kg. Σε περίπτωση ανάρτησης επί ιστού το βάρος του ερμαρίου μετά του περιεχομένου του δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 kg.
Ζ. Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. ραδιοερασιτεχνικών επαναληπτών, αναμεταδοτών, ραδιοφάρων
1. Δεν απαιτείται Άδεια Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000 και το Ν. 4070/2012, για Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. που πληρούν σωρευτικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
(α) Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε αδειοδοτημέ-νους ραδιοερασιτεχνικούς επαναλήπτες / αναμεταδότες (ψηφιακούς ή αναλογικούς) και ραδιοφάρους.
(β) Η συνολική ενεργός ισοτροπική ακτινοβολούμενη ισχύς δεν υπερβαίνει τα 164 W eirp.
(γ) Η Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. περιλαμβάνει μέχρι τέσσερα (4) ενεργά στοιχεία εκπομπής ή/και λήψης (δίπολα). Αν η κεραία είναι κάθετο μονόπολο (1 στοιχείο) να μην υπερβαίνει τα 2 μέτρα σε ύψος και σε διάμετρο τα 30 mm.
(δ) Οι κεραίες τοποθετούνται επί υφιστάμενης δομικής κατασκευής ή επί μονοσωλήνιου ιστού. Η διάμετρος του ιστού δεν υπερβαίνει τα 55 mm και το ύψος του τα τέσσερα μέτρα (4 m) από τη βάση στήριξής του
(ε) Επιτρέπεται η εγκατάσταση μόνο μίας Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. ανά ιστό.
2. Επιτρέπεται η χρήση ερμαρίου εξοπλισμού με διαστάσεις έως 400x400x350 mm και συνολικό βάρος μετά του περιεχομένου μικρότερο από τα 10 kg. Σε περίπτωση ανάρτησης επί ιστού το βάρος του ερμαρίου μετά του περιεχομένου του δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 kg.
Η. Κατασκευές κεραιών για σταθμούς τύπου VSAT που καλύπτουν αποκλειστικά παροχή υπηρεσιών Σταθερής Δορυφορικής Υπηρεσίας.
1. Δεν απαιτείται Άδεια Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000 και το Ν. 4070/2012, για Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. που πληρούν σωρευτικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
(α) Η κεραία λειτουργεί σε μία ή περισσότερες περιοχές ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας που προσδιορίζονται στον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων.
(β) Η χρήση των συχνοτήτων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Όρων Χρήσης της Ε.Ε.Τ.Τ. όπως εκάστοτε ισχύει.
(γ) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης είναι τα εξής:
(i) Κεραία εκπομπής/λήψης: Η μεγαλύτερη διάσταση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1.8 m.
(ii) Η ισχύς εισόδου στην κεραία δεν υπερβαίνει τα 2 W.
(iii) H κεραία στηρίζεται σε υφιστάμενη δομική κατασκευή ή επάνω σε μονοσωλήνιο ιστό ύψους μέχρι δύο μέτρων (2 m), διαμέτρου μέχρι 115 mm και τοποθετείται στο δώμα κτιρίων, έτσι ώστε οποιοδήποτε σημείο της να βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των τριών μέτρων (3 m) από το όριο ιδιοκτησίας και τουλάχιστον εντός ενός μέτρου (1 m) από το εξωτερικό περίγραμμα του κτιρίου. Ειδικότερα, η κατασκευή κεραίας εγκαθίσταται σε απόσταση μεγαλύτερη από 500 m από την περίφραξη αεροδρομίου ή σε μεγαλύτερη απόσταση εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τους όρους χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων που χρησιμοποιούνται, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά σε σχετική έγκριση της Υ.Π.Α.
2. Επιτρέπεται η χρήση ερμαρίου εξοπλισμού με διαστάσεις έως 650x450x500 mm και συνολικό βάρος μετά του περιεχομένου μικρότερο από τα 40 kg. Σε περίπτωση ανάρτησης επί ιστού το βάρος του ερμαρίου, μετά του περιεχομένου του, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 kg.
Θ. Εγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών Σταθμών Συμπληρωματικής Ραδιοκάλυψης Δικτύων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής (gap fillers).
1. Δεν απαιτείται άδεια Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς, σύμφωνα με το Ν. 2801/2000 και το Ν. 4070/2012, για Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. που πληρούν σωρευτικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
(α) Συνιστούν εγκαταστάσεις κατασκευών κεραιών σταθμών συμπληρωματικής ραδιοκάλυψης δικτύων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής που εγκαθίστανται και λειτουργούν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 42800/2012 κοινής υπουργικής απόφασης, ιδίως της παραγράφου 2 αυτής. Η εγκατάσταση και λειτουργία των υπόψη κατασκευών κεραιών γίνεται με ευθύνη των παροχών στους οποίους έχουν χορηγηθεί σχετικά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής που θα πρέπει να είναι και οι κάτοχοι των Ε.Κ.Κ.Χ.Ο.
(β) η συνολική ενεργός ισοτροπική ακτινοβολούμενη ισχύς όλων των ραδιοδιαύλων δεν υπερβαίνει τα 164 W eirp.
(γ) Οι κεραίες τοποθετούνται επί υφιστάμενης δομικής κατασκευής ή επί μονοσωλήνιου ιστού ύψους μέχρι εννέα (9) μέτρων, μετρούμενο από τη βάση στήριξης του και διαμέτρου έως 250 mm. Τα ενεργά στοιχεία τοποθετούνται σε ύψος μεγαλύτερο των 4 m από τη βάση στήριξης του ιστού.
2. Επιτρέπεται η χρήση ερμαρίου εξοπλισμού με διαστάσεις έως 900x500x600 mm και συνολικό βάρος μετά του περιεχομένου μικρότερο από τα 70 kg.
Ι. Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. μικρής εμβέλειας στη ζώνη 5725-5795 MHz
3. Δεν απαιτείται Άδεια Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000 και το Ν. 4070/2012, για Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. που πληρούν σωρευτικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
(α) Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως συστήματα σταθερής ευρυζωνικής ασύρματης πρόσβασης τοπολογίας δισημειακών ή σημείο-πολυσημειακών ραδιοζεύξεων σε συμφωνία με τις προβλέψεις του Κανονισμού Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων (ΦΕΚ 2512/Β΄/7.11.2011), όπως εκάστοτε ισχύει.
(β) Η συνολική ενεργός ισοτροπική ακτινοβολούμενη ισχύς (eirp) δεν υπερβαίνει τα 4 W και η μέγιστη πυκνότητα ακτινοβολούμενης ισχύος τα 23 dBm/MHz (eirp). Στην ισχύ αυτή συνυπολογίζεται η ισχύς εξόδου του πομπού και το κέρδος της κεραίας.
(γ) Υπάρχουν μέχρι τέσσερα (4) ενεργά στοιχεία εκπομπής ή/ και λήψης,
(δ) Οι κεραίες τοποθετούνται επί υφιστάμενης δομικής κατασκευής ή επί μονοσωλήνιου ιστού. Η διάμετρος του ιστού δεν υπερβαίνει τα 115 mm και το ύψος του τα τέσσερα μέτρα (4 m) από τη βάση στήριξής του.
4. Επιτρέπεται η χρήση ερμαρίου εξοπλισμού με διαστάσεις έως 400x400x350 mm και συνολικό βάρος μετά του περιεχομένου μικρότερο από τα 10 kg. Σε περίπτωση ανάρτησης επί ιστού το βάρος του ερμαρίου μετά του περιεχομένου του δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 kg.

Άρθρο 4
Λοιποί Όροι
1. Οι περιορισμοί που αφορούν το ερμάριο εξοπλισμού των Ε.Κ.Κ.Χ.Ο., όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης, ισχύουν όταν ο εξοπλισμός αυτός τοποθετείται σε εξωτερικό χώρο του κτηρίου ή επί εδάφους.
2. Εντός του χώρου που ορίζεται από τη γωνία ημίσειας ισχύος του κύριου λοβού ακτινοβολίας της Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. απαιτείται η τήρηση ελάχιστης απόστασης τουλάχιστον 2,5 m από το εγγύτερο σημείο της κεραίας από κάθε επίπεδο στο οποίο είναι δυνατή η πρόσβαση του κοινού.
3. Σε περίπτωση εγκατάστασης του ιστού Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. στο έδαφος το κέντρο της κεραίας θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 3 m από το έδαφος ή άλλη επιφάνεια πρόσβασης κοινού και γύρω από τον ιστό να υπάρχει ελεύθερος χώρος ακτίνας τουλάχιστον ίσης με το ύψος του ιστού.
4. Ο κάτοχος Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. υποχρεούται να διατηρεί αναρτημένη διαρκώς και σε εμφανές σημείο δίπλα στο κε-ραιοσύστημα ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα, στην οποία να αναγράφονται η επωνυμία του και ο αριθμός εγγραφής της Ε.Κ.Κ.Χ.Ο.
5. Ο κάτοχος της Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. είναι υποχρεωμένος να μεριμνά ώστε να τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις που προβλέπονται κατά περίπτωση στην παρούσα απόφαση και είναι υπεύθυνος για την νόμιμη χρήση των ραδιοσυχνοτήτων της Ε.Κ.Κ.Χ.Ο.
6. Αυτοστήρικτοι ιστοί δεν επιτρέπεται να στηρίζονται σε εξωτερικούς τοίχους.
7. Όταν ιστοί τοποθετούνται στο δώμα, η απόσταση από το περίγραμμα του υποκείμενου ορόφου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από το ύψος της κατασκευής κεραίας.
8. Για την ελαχιστοποίηση του αριθμού των ιστών, εφόσον αυτό είναι τεχνικά δυνατό, οι Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. μπορούν να τοποθετούνται στον ίδιο ιστό και να συνδυάζονται με άλλες Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. της παρούσας απόφασης.
9. Σε κάθε περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης τοποθέτησης Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. επί του ιδίου ιστού ή δομικής κατασκευής και του συνδυασμού με άλλες Ε.Κ.Κ.Χ.Ο.:
(α) Οι προβλεπόμενοι στο άρθρο 3 περιορισμοί ως προς τη συνολική ενεργό ακτινοβολούμενη ισχύ ισχύουν για το σύνολο των Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. που είναι εγκαταστημένες στον ίδιο ιστό ή δομική κατασκευή. Ειδικά όταν τοποθετούνται στον ίδιο ιστό ή δομική κατασκευή Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. της κατηγορίας Α ή Θ του άρθρου 3 μαζί με Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. της κατηγορίας Β του ιδίου άρθρου, η συνολική ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς, από το σύνολο των Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. της κατηγορίας Α ή Θ, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το όριο που αναφέρεται στο άρθρο 3 για τις κατηγορίες αυτές, σε ότι δε αφορά τις Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. της κατηγορίας Β, η συνολική ισχύς εισόδου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την οριζόμενη στο ίδιο άρθρο για την κατηγορία Β.
(β) Οι περιορισμοί του άρθρου 3 ως προς τις διαστάσεις και το βάρος των ερμαρίων εξοπλισμού εφαρμόζονται ανά κατηγορία Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. Σε περίπτωση που οι ίδιας κατηγορίας Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. ανήκουν σε διαφορετικούς παρόχους δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών οι περιορισμοί του άρθρου 3 ως προς τις διαστάσεις και το βάρος των ερμαρίων εξοπλισμού εφαρμόζονται ανά κατηγορία Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. και ανά πάροχο.
(γ) Επιτρέπεται η ανάρτηση το πολύ ενός ερμαρίου εξοπλισμού επί του ιστού, βάρους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 για κάθε κατηγορία Ε.Κ.Κ.Χ.Ο.
(δ) Σε κάθε περίπτωση επιτρέπεται η εγκατάσταση το πολύ 3 ερμαρίων εξοπλισμού, βάρους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 για κάθε κατηγορία Ε.Κ.Κ.Χ.Ο.
10. Το χρώμα των παραβολικών κεραιών ή παρόμοιων που έχουν σημαντική επιφάνεια, πρέπει να εναρμονίζεται με το άμεσο περιβάλλον τους.
11. Τα όρια μεγεθών και ειδικών τεχνικών χαρακτηριστικών που ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης, πρέπει να τηρούνται σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας της Ε.Κ.Κ.Χ.Ο.
12. Για την τοποθέτηση Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. στο δώμα, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός (1) ιστού ανά 40 m2 επιφάνειας κτηρίου.

Άρθρο 5
Κάτοχος Ε.Κ.Κ.Χ.Ο., τεχνικός υπεύθυνος, τεχνικός φάκελος
1. Για κάθε Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις περί ηλεκτρικής ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, ενώ λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες του κατασκευαστή και οι σχετικές διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 1422.
2. Για κάθε Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. εξαιρουμένης της περίπτωσης Ε΄ του άρθρου 3 της παρούσης, ορίζεται από τον κάτο-χό της, τεχνικός υπεύθυνος ο οποίος έχει την ευθύνη τήρησης τεχνικού φακέλου Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. στον οποίο περιλαμβάνονται:
(α) Τεχνική περιγραφή της Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. στην οποία περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο η περιγραφή του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, ηλεκτρολογικό διάγραμμα της εγκατάστασης, οδηγίες εγκατάστασης και διάγραμμα ακτινοβολίας της κεραίας.
(β) Τεχνική δήλωση συμμόρφωσης, με την οποία πιστοποιείται ότι η Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. πληροί τους όρους και τις
προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης, τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ορίζονται στις προδιαγραφές του κατασκευαστή του εξοπλισμού και ότι ακολουθούνται οι οδηγίες εγκατάστασης των κεραιών και οι εφαρμοζόμενες κατά περίπτωση Οδηγίες της Ε.Ε. και οι αντίστοιχες Συστάσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών. Η τεχνική δήλωση συμμόρφωσης συντάσσεται και υπογράφεται από τον τεχνικό υπεύθυνο της Ε.Κ.Κ.Χ.Ο.
(γ) Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για την ηλεκτρική ασφάλεια του εξοπλισμού.
(δ) Φωτογραφίες ολόκληρης της Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. με σκαρίφημα ή τοπογραφικό διάγραμμα και φωτογραφίες της θέσης τοποθέτησης της Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. Το τοπογραφικό διάγραμμα θα τηρείται εφόσον αυτό απαιτείται από ειδικότερες διατάξεις.
(ε) Δήλωση πιστότητας των κατασκευαστών σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 50385.
3. Ο τεχνικός υπεύθυνος έχει την υποχρέωση επικαι-ροποίησης των στοιχείων που τηρούνται στον τεχνικό φάκελο και την ευθύνη για την ορθότητα και την πληρότητα των στοιχείων αυτών.
4. Ο κάτοχος της Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. υποχρεούται να παρουσιάζει τον τεχνικό φάκελο στις αρμόδιες αρχές όποτε ζητηθεί.

Άρθρο 6
Ηλεκτρονική δήλωση Ε.Κ.Κ.Χ.Ο.
1. Με μέριμνα και δαπάνη της Ε.Ε.Τ.Τ. δημιουργείται πληροφοριακή υποδομή ηλεκτρονικής δημοσίευσης των εγκαταστάσεων Ε.Κ.Κ.Χ.Ο., με βάση τις σχετικές ηλεκτρονικές δηλώσεις σε κατάλληλη ιστοσελίδα ηλεκτρονικά αναγνώσιμη από το κοινό.
2. Πριν την εγκατάσταση και λειτουργία ή την τροποποίηση κεραιών που υπάγονται στην παρούσα απόφαση απαιτείται από τον κάτοχο ή κατόπιν εντολής του από τον τεχνικό υπεύθυνο, η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης της Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. στην Ε.Ε.ΤΤ., εξαιρουμένης της περίπτωσης Ε΄ του άρθρου 3 της παρούσης. Ο κάτοχος υποβάλει την ηλεκτρονική δήλωση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την εγκατάσταση και λειτουργία της Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. και λαμβάνει από την Ε.Ε.Τ.Τ. τον αριθμό εγγραφής με την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης. Η ηλεκτρονική δήλωση περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:
(α) Τα στοιχεία του κατόχου και του τεχνικού υπευθύνου όπου απαιτείται.
(β) Το γεωγραφικό στίγμα της εγκατάστασης.
(γ) Την ακριβή περιγραφή της θέσης εγκατάστασης.
(δ) Φωτογραφίες και/ή σκαρίφημα με τη θέση τοποθέτησης της Ε.Κ.Κ.Χ.Ο., η οποία θέση πρέπει να προσδιορίζεται με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.
(ε) Την κατηγορία στην οποία υπάγεται σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσης.
(στ) Τα πλήρη ηλεκτρομαγνητικά χαρακτηριστικά της κεραίας, όπως ισχύς εξόδου πομπού, κέρδος και τύπος κεραίας, ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς όλων των καναλιών, γωνία ημίσειας ισχύος, αζιμούθιο, γωνία ανύψωσης.
(ζ) Εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε περίπτωση που η τοποθέτηση των Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. επηρεάζει προστατευόμενες περιοχές ή κτίσματα.
(η) Το δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνότητας βάσει του οποίου λειτουργεί ο σταθμός.
3. Μέχρι τη δημιουργία της πληροφοριακής υποδομής από την Ε.Ε.Τ.Τ. οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών δημοσιεύουν σε ειδική ιστοσελίδα του ιστοχώρου τους, η οποία είναι προσβάσιμη από το κοινό, τις σχετικές ηλεκτρονικές δηλώσεις τους και ενημερώνουν σχετικά την Ε.Ε.Τ.Τ. Η εν λόγω δημοσίευση στις ειδικές ιστοσελίδες περιλαμβάνει το σύνολο των εγκαταστάσεων κεραιών των παροχών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που υπάγονται σε προηγούμενες αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. Η Ε.Ε.Τ.Τ. διατηρεί στον ιστοχώρο της κατάλογο με τους σχετικούς συνδέσμους προς όλες τις ανωτέρω ιστοσελίδες.
4. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. μπορούν να προστίθενται επιπλέον στοιχεία στην ηλεκτρονική δήλωση πέραν των ως άνω αναφερομένων και να καθορίζεται κάθε απαιτούμενη λεπτομέρεια σχετικά με την διαδικασία υποβολής και τήρησης των ηλεκτρονικών δηλώσεων.
5. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει ανακοίνωση όταν μεταφερθούν όλες οι πληροφορίες των ιστοσελίδων της παραγράφου 3 στην υποδομή της παραγράφου 2, οπότε παύει η υποχρέωση της τήρησης των ειδικών ιστοσελίδων.
6. Για τη σύνδεση της Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, ο κάτοχος Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. υποβάλλει στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, τα στοιχεία δημοσίευσης της ηλεκτρονικής δήλωσης και τον σχετικό αριθμό εγγραφής στο αρχείο της Ε.Ε.Τ.Τ. Ο σχετικός αριθμός εγγραφής δίνεται ηλεκτρονικά από την Ε.Ε.Τ.Τ. εφόσον έχει γίνει ορθή υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης.
7. Ο κάτοχος Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. γνωστοποιεί στον ιδιοκτήτη του χώρου όπου τοποθετούνται οι Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. τα στοιχεία δημοσίευσης της ηλεκτρονικής δήλωσης Ε.Κ.Κ.Χ.Ο.

Άρθρο 7
Παύση λειτουργίας Ε.Κ.Κ.Χ.Ο.
1. Η Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. παύει να λειτουργεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Όταν ανακληθεί ή ανασταλεί ή παύσει για οποιοδήποτε λόγο το δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνότητας που χρησιμοποιείται στην εν λόγω Ε.Κ.Κ.Χ.Ο.
(β) Όταν ανακληθεί η έγκριση άλλης αρμόδιας Υπηρεσίας.
(γ) Όταν διαπιστωθούν σοβαρές παραβάσεις της δήλωσης Ε.Κ.Κ.Χ.Ο.
(δ) Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. ενημερωθεί εγγράφως από την ΕΕΑΕ ότι διαπιστώθηκαν υπερβάσεις των ορίων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
(ε) Όταν υποβληθεί στην Ε.Ε.Τ.Τ. σχετικό αίτημα από τον κάτοχο Ε.Κ.Κ.Χ.Ο.
2. Σε κάθε περίπτωση ο κάτοχος Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. υποχρεούται να δηλώσει στην Ε.Ε.Τ.Τ. την παύση λειτουργίας της Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. και να μεριμνήσει για την απεγκατάσταση και την απομάκρυνση της Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. και όλων των παρελ-κομένων της. Προς τούτο, υποβάλει υπεύθυνη δήλωση απεγκατάστασης συνοδευόμενη από φωτογραφίες του χώρου πριν και μετά την απεγκατάσταση. Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να τηρούνται από την Ε.Ε.Τ.Τ. για δύο (2) έτη.

Άρθρο 8
Έλεγχοι - Κυρώσεις
1. Οι έλεγχοι ως προς την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στο περιβάλλον Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. πραγματοποιούνται από την ΕΕΑΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.
2. Σε περίπτωση παράβασης των γενικών ή ειδικών διατάξεων της πολεοδομικής νομοθεσίας και των οριζομένων πολεοδομικών μεγεθών για τις Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. της
παρούσας απόφασης επιλαμβάνονται οι αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες.
3. Σε περίπτωση παράβασης της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των τηλεπικοινωνιακών χαρακτηριστικών των Ε.Κ.Κ.Χ.Ο., επιλαμβάνεται η Ε.Ε.Τ.Τ.
4. Στην περίπτωση παράβασης διατάξεων της παρούσας απόφασης επιβάλλονται εκτός των άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, και οι κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4070/2012, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 9
Καταργούμενες διατάξεις
1. Από την έναρξη της ισχύος της παρούσας απόφασης παύουν να ισχύουν οι ακόλουθες αποφάσεις:
(α) η υπ’ αριθμ. 48263/959/2012 κοινή υπουργική απόφαση «Εγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης, εξαιρούμενες από την αδειοδότηση σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012» (ΦΕΚ 2997/Β΄/12.11.2012),
(β) η υπ’ αριθμ. 13913/319/2012 κοινή υπουργική απόφαση «Εγκαταστάσεις Μικρών Σταθμών και Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Όχλησης, εξαιρούμενες από την αδειοδότηση σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 29 του Ν. 4053/2012» (ΦΕΚ 862/Β΄/20.3.2012) καθώς και οι ακόλουθες αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ.:
(γ) η υπ’ αριθμ. ΑΠ.227/86/29.8.2001 απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. «Κατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» (ΦΕΚ 1226/Β΄/20.9.2001),
(δ) η υπ’ αριθμ. ΑΠ.302/11/2003 απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. «Κεραιοσυστήματα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται Άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» (ΦΕΚ 717/Β΄/13.5.2004),
(ε) η υπ’ αριθμ. ΑΠ.384/1/27.4.2006 απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. «Υπαγωγή κατασκευών κεραιών στο άρθρο 1 παρ. 2 εδάφιο ζ΄ του Ν. 2801/2000» (ΦΕΚ 739/Β΄/20.6.2006).

Άρθρο 10
Μεταβατικές διατάξεις
1. Εντός εννέα (9) μηνών από την έναρξη της ισχύος της παρούσας απόφασης, όλοι οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών δημοσιεύουν το σύνολο των κεραιοσυστη-μάτων που έχουν εγκαταστήσει στο πλαίσιο εφαρμογής παλαιότερων αποφάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ. για εξαίρεση από αδειοδότηση.
2. Δηλώσεις Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. που έχουν υποβληθεί στην Ε.Ε.Τ.Τ. και έχουν δημοσιοποιηθεί βάσει της υπ’ αριθμ. 13913/ 319/20.3.2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 862/ Β΄/20.3.2012) παραμένουν σε ισχύ.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Old Services by neoplan: http://proxy.pwmn || http://services.pwmn || http://clips.pwmn
http://movies.pwmn || http://dude.pwmn || http://hotspot.pwmn
other services: fakebook.pwmn, dc.pwmn, irc.pwmn, ntp.pwmn

Post Reply